Entropie je stupeň či míra smíšení, neutříděnosti, nerozlišenosti, nepředvídatelnosti, náhodnosti vztahů mezi složkami nějakého shluku; opakem je negentropie - míra do jaké je soustava uspořádaná, utříděná a její vývoj předvídatelný. Ve fyzice souvisejí některé druhy uspořádání s množstvím volné energie.
Náhodnost. Posloupnost událostí je považována za náhodnou, neexistuje-li způsob, jak předpovědět následující událost z událostí předchozích a soustava se chová podle zákonů pravděpodobnosti. Uvědomme si, že události považované za nahodilé, spadají vždy do omezeného souboru. Výsledek hodu vyvážené mince je považován za nahodilý : pravděpodobnost, zda padne panna či orel, zůstává nezměněna. Jde však o nahodilost v rámci omezeného počtu případů : hlava či orel - jiné možnosti nepřipadají v úvahu.
Svátost. Vnější a viditelné znamení vnitřní a duchovní milosti.
Homologie. Formální podobnost mezi organismy A a B, kdy vztahy mezi určitými částmi druhu A odpovídají vztahům mezi obdobnými částmi druhu B. Formální podobnost tohoto typu je považována za doklad vývojové příbuznosti.
Prochronismus. Obecná skutečnost, že organismy svým tvarem svědčí o svém dosavadním růstu. Prochronismus se má k ontogenezi jako homologie k fylogenezi.
Stochastický. (z řeckého STOCHAZEIN - střílet z luku na terč; výsledkem je nahodilý rozptyl případů kolem žádoucího cíle). Posloupnost událostí je označována za stochastickou, snoubí-li se v nich nahodilá složka s výběrovým pochodem tak, že určité náhodné výsledky jsou zachovány.