BIBLIOGRAFIE

Antologie alchymických textů I. - IV., ined. překlady MUDr. J. Ryšánka, ze sbírky Theatrum chemicum, Štrasburk 1659-61 (I. díl) a z různých vydání alchymických spisů (b. d.) :

I. díl : Smaragdová deska Herma Trismegista, otce filosofů
Hortulánův výklad Smaragdové desky
Zlatý traktát Herma Trismegista
Tajemné Dílo Hermetické filosofie
Deset pravidel o filosofickém kameni
Filosofická axiomata dvanácti bran
Poučky filosofa Alana o filosofickém kameni
Dopis otce synovi
O obtížích alchymie
Harmonická shoda alchymických filosofů
Pravdivá kniha učeného řeckého opata Synesia o Kameni mudrců
Jediná cesta k Pravdě

II. díl: Michael Sendivogius : Dvanáct traktátů o Kameni mudrců
Georgius Beatus : Hádanka filosofů čili Saturnův symbol zřetelně demonstrovaný parabolou Azothu
Michael Sendivogius : O síře
Limoyon de Saint Didier :      Hermetický triumf
Dopis pravým žákům Hermovým

Bernhardus Trevisanus : Filosofická studánka
Albertus Beyer : Výklad filosofické studánky hraběte Bernharda z Trevis
Joachim Tanckius : Rozhovor o Kameni mudrců mezi učitelem Jiřím a žákem Albertem
Bernhard z Trevis : Vyznání víry hraběte Bernharda z Trevis
O Kameni mudrců
O velkém fyzickém Kameni
Nicolas Flamel : Kniha hieroglyfických figur
Klenot filosofie
Velké vysvětlení Kamene mudrců
Eugenius Philaletha : Pramen alchymické filosofie
Otevřený vchod do uzavřeného královského paláce
Magia adamica
Nebesa země
Anthroposophia magica
Skrytá magická duše
Euphrates čili voda z Východu
John Pordage : Filosofický dopis o pravém Kameni mudrců
J. F. Hautnorton : O třetím počátku minerálních věcí čili o filosofické soli
Julius Sperber :Isagoge
 Pantaleonův kovový dvojlístek
Roger Bacon : Zrcadlo alchymie

III. díl : Petrus Johannes Faber : Chymia Universalis čili Anatomie celého světa, IV. oddíl 5. knihy O horách
Anonymus : Poučky o preparaci Kamene mudrců
Petrus Johannes Faber : Hercules pio-chymicus čili Křesťansko-alchymický Héraklés

IV. díl : Petrus Johannes Faber : Alchymista Christianus čili Křesťanský alchymista
Propugnaculum alchemiae čili Ochranný štít alchymie
Palladium spagyricum
Dodatek : Ryšánek J. : Komentář k Faberovým spisům

*********************

Agricola Jiří : Dvanáct knih o hornictví a hutnictví, Praha 1933
Agrippa z Nettesheimu : Okultní filosofie I. - IV., Praha 1992 - 1995
Akvinský Tomáš (připsáno) : Jitřní záře (vydal Otakar Zachar), Kladno 1909
Alleau René :  Aspekty tradiční alchymie, Praha 1993
Hermés a dějiny věd, Praha 1995
De la nature des symboles, Paris, 1958
La science des symboles, Paris, 1976
Enigmes et symboles du Mont-Saint Michel, Paris, 1970
Gradiva Rediviva, Analogon 4, Praha 1991
Aktivní srdce tradice, rozhovor, Analogon 10, Praha 1993
Hypnos a Thanatos neboli Filosof v krajině, Analogon 10, Praha 1993
Odchod z Egypta, Analogon 13, Praha 1995
Funkce symbolismu v dějinách přírodních věd, Analogon 14, Praha 1995
Listopadový anděl aneb Descartes v Čechách, Analogon 15, Praha 1995
anonym : Legenda o sv. Kateřině, Praha 1941
anonym : L'Enfant Hermaphrodite du Soleil et de la Lune, Paris 1985
Aram Kurt : Magie und Mystik in Vergangenheit und Gegenwart, Berlin b. d.
Aubierová Catherine : Encyklopedie astrologie, Praha 1993
Baltrušaitis Jűrgen : Cosmographie chrétienne dans l'art du Moyen Age, Paris 1939
Le Moyen Age fantastique, Paris 1980
Réveils et Prodiges, Paris 1960
Bartlová Milena : Černá madona březnická, Dějiny a současnost 3, Praha 1996
Bauerová Anna, Bauer Jaroslav : Tajemství chrámových pokladů, Vimperk, Praha 1993
Baum Wilhelm : Císař Zikmund, Praha 1996
Berthelot Marcelin : Les origines de l'alchimie, Paris 1885
Biedermann H. : Materia prima. Eine Bildersammlung zur Ideengeschichte der Alchemie, Gratz 1973
Bloch Marc : Les rois thaumaturges, Paris 1983,
1. vydání 1926
Böhme Hartmut : Albrecht Dürer, Melencolia I, Frankfurt am Main 1989
Boll F. : Sphaera, Lipsko 1903
Bor D. Ž. : Pět traktátů, (Paracelsus, Roger Bacon, Sendivogius, Fulcanelli, Trevisan), Praha 1990
Zlatý a železný věk, Praha 1992
Bouše Z., Myslivec J. : Sakrální prostory na Karlštejně, Umění 19, Praha 1971
Buben Milan : Encyklopedie heraldiky, Praha 1994

Buntz H., Ploss E., Roosen Runge, Schippers H. : Alchymia, Ideologie und Technologie, München 1970
Burckhardt Titus : Alchemie. Sinn und Weltbild, Olten 1960
Euge`ne Canseliet : ALCHIMIE, Etudes diverses de Symbolismeherme `tique et de pratique Philosophale,
Paris 1964
Cassirer Ernst: Filosofie symbolických forem I., II., Praha 1996
Cavendish Richard : Dějiny magie, Praha 1994
Cennini C. : Kniha o umění středověku, Praha 1946
Cibulka J. : Český řád korunovační a jeho původ, Praha 1934
Korunovaná Assumpta na půlměsíci, Mádlův sborník, Praha 1929
Davy Marie Madelaine : L'initiation a ` la symbolique romane (XII e siecle), Paris 1986
De Nuysement Clovis Hesteau : Les visions hermétique,
Traictez du vray sel secret des
Philosophes et de l'esprit
général du monde, Paris 1974
Drews A. : Der Sternhimmel in der Dichtung und der Religion der alten Völker und des Christentum, Jena 1923
Du Martineau Eyquem Mathurin : Le pilote de l'onde vive, Paris 1972
Dvořáková V. : Mistr Theodorik, Praha 1967
Dvořáková V., Menclová D. : Karlštejn, Praha 1965
Bazil Valentin : Dvanáct klíčů bratra Basila Valentina, Praha 1995
Eliade Mircea : Slovník náboženství, Praha 1993
Dějiny náboženského myšlení I., Praha 1996
Forgerons et alchimistes, Paris 1977
Emler J. : Spisové Karla IV., Praha 1878
Ercker Lazar : Kniha o prubířství, Praha 1974
Flajšhans V. : Klaret a jeho družina, Praha 1928
Flamel Nicolas : Vysvětlení hieroglyfických figur, Praha 1990
Frey Dagobert : Gotik und Renesance als Grundlagen der modernen Weltschauung, Augsburg 1929
Fulcanelli : Tajemství katedrál, Praha 1992
Příbytky mudrců, Praha 1996
Fuzeau-Braeschová Suzel : Astrologie, Praha 1992
Ganzenmüller W. : Die Alchemie im Mittelalter, Paderborn 1938
Gombrich E. H. : Symbolic Images, Edinburgh 1972
Grabar André : Les voies de la création en iconographie
chrétienne, Paris 1979
Gurevič Aron : Nebe, peklo, svět, Praha 1996
Hall James : Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha 1991
Jean Hani : La Vierge noire et le myste `re marial, Paris 1995
Henkel A., Schöne A. : Emblemata, Stuttgart 1976
Holmyard E. J. : Alchemy, Harmondsworth 1968
Homolka Jaromír : Studie k počátkům krásného slohu v Čechách, Praha 1974

Homolka J., Krása J., Mencl V., Pešina J. Petráň J. : Pozdně gotické umění v Čechách (1471 - 1526), Praha 1978
Horský Zdeněk : Založení Karlova mostu a kosmologická symbolika Staroměstské mostecké věže, Staletá Praha IX, Praha 1979
Kepler v Praze, Praha 1980
Pražský orloj, Praha 1988
Huizinga Johan : Jeseň stredoveku, Bratislava 1990
Chadraba Rudolf : Staroměstská mostecká věž a triumfální symbolika v umění Karla IV., 1971
Tradice a významnost v umění středověku, Umění 22, Praha 1975
Chastel André : Marsile Ficin et l'art, Ženeva, Lille 1954

Chevalier Jean, Gheerbrant Alain : Dictionnaire des symboles, Paris 1969
Jahn Jiljí V. : Alchemie v Čechách, Praha 1993, 1. vydání 1880
Jan ze Žatce : Oráč z Čech, Praha 1994

Jean Markal : Le Graal, Paris 1996
Jollivet Castelot Francois : La Révolution Chimique et la Transmutation des Métaux, Paris 1925
Jung C. G. : Psychologie et Alchimie, Paris 1972
Emma Jung, Marie Louise Franz : La légende du Graal, Paris 1988
Kadeřávek František : Geometrie a umění v dobách minulých, Praha 1994, 1.Vydání 1935
Kalista Zdeněk : Karel IV. Jeho duchovní tvář, Praha 1970
Karpenko Vladimír : Alchymie, dcera omylu, Praha 1988
Kefer Jan : Syntetická magie, Praha 1991
Praktická astrologie, Praha 1996, 1. vydání 1939
Kestenberg-Gladstein R. : The Joachimit prophety concerning Bohemia, Slavonic Review, 1963
Klossowski de Rola Stanislas : Alchemie, Die geheime Kunst, München 1974
Knappich Wilhelm. : Histoire de l'astrologie, Paris 1986
kolektiv autorů : Carolus Quartus, sborníkUniversity Karlovy, Praha 1984
kolektiv autorů : Nevěsta v uzavřené zahradě, katalog výstavy Národní galerie v Praze, 1995
Kopp H. F. M. : Die Alchemie in alterer und neuer Zeit, 1886
Koyré Alexandre : Mystiques, spirituels, alchemistes du XVI e allemand, Paris 1971
Krása Josef : Rukopisy Václava IV., Praha 1974
České iluminované rukopisy 13. - 16. století, Praha 1990
Lambsprinck : Traité de la pierre philosophale, Paris 1972
le Goff Jacques : Marchands et banquiers du Moyen Age, Paris 1986.
Kultura středověké Evropy, Praha 1991
Lenglet-du-Fresnoy N. : Histoire de la philosophie hermétique, La Haye, 1742
Le Tesson Jacques : L'oeuvre du Lion Verd, Paris 1978
Lorenc Vilém : Nové Město pražské, Praha 1973
Jean Markale : Le Graal, Paris 1996
Matula V. H. : Hledání kamene mudrců, Praha 1948
Nakonečný Milan : Lexikon magie, Praha 1993
Smaragdová deska Herma Trismegista, Praha 1994
Nový L. : Dějiny exaktních věd v českých zemích, Praha 1961
Obrist Barbara : Les débuts de l'imagerie alchimique (XIV e - XV e siecles), Paris 1982
Ovidius : Proměny, Praha 1974
Verše z vyhnanství, Praha 1985
Panofsky Erwin : L'oeuvre d'art et ses significations, Paris 1969
Essais d'iconologie, Paris 1967
L'architecture gothique et la pensée scolastique, Paris 1972
Pejml Karel : Dějiny české alchymie, Litomyšl 1933
Pernety Dom : Les fables égyptiennes et grecques dévoilées et réduites au meme princip, Paris 1786
Dictionnaire mytho-hermétique, Paris 1974
Phaneg G. : Cinquante merveilleux secrets d'alchimie, Paris 1912
Roger Bernard : Paris et l'alchimie, Paris 1981
A la découverte de l'alchimie, St-Jean-de-Braye, 1988
Rosenberg Alfons : Michael und der Drache, Olten 1956
Ruska J. : Tabula Smaragdina, Heidelberg, 1926
Salmon Guillaume : Dictionnaire hermétique, Paris 1695
Seligmann Kurt : Le Miroir de la Magie, Paris 1961
Schmieder K. C. : Geschichte der Alchemie, Halle 1832
Silberer H. : Problem der Mystik und ihrer Symbolik, Vídeň 1914
Spěváček Jiří : Karel IV. Život a dílo (1316 - 1378), Praha 1979
Václav IV. 1361 - 1419, Praha 1986
Jan Lucemburský a jeho doba 1296 - 1346, Praha 1994
Spunar Pavel a kol. : Kultura středověku, Praha 1995
Stejskal Karel : Středověké malířství a astronomie, < Dějiny a současnost, Praha 1960
Mistr Theodorik, malíř a alchymista, Dějiny a současnost IV., Praha 1962
O malířích nástěnných maleb Na Slovanech, Umění 15, Praha 1967
Spor o Theodorika, Umění 12, Praha 1964
Spor o Theodorika pokračuje, Umění 17, Praha 1969
Astralvorstellungen in der Mittelalterlichen Kunst Böhmens, Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, Brno 1964(spolu s Josefem Krásou)
Pasionál Přemyslovny Kunhuty, Praha 1975,(spolu s Emmou Urbánkovou)
Strauss H. A. : Der astrologische Gedanke in der deutschen Vergangenheit, München 1926
Thorndike L. : A History of Magic and Experimental Science, New York, 1923 - 1958
Trismosin Salomon : Splendor Solis, Praha 1994
Turnovský Pavel : Rozloučení s tradiční astrologií, Praha 1994
Ullmann Ernst : Svět gotické katedrály, Praha 1987
Vágner Petr : Nejen v čase mandragory, Praha 1992
Theatrum chemicum, Praha 1996
Van Lennep Jacques : Alchimie, Paris 1984
Vasari Giorgio : Životy slavných umělců..., Praha ...
Ventura Laurentius : O spousobu přistrojení kamene filosofického, Kladno 1907
Verdier Philippe : Le couronnement de la Vierge, Montréal 1980
von Bernus A. : Alchymie und Heilkunst, Nürnberg 1948
von Lippman E. O. : Entstehung und Ausbreitung der Alchemie, Berlin 1919, 1932
Vyskočil J. K. : Arnošt z Pardubic a jeho doba, Praha 1947
Wraný A. : Geschichte der Chemie in Böhmen, Praha 1902
Winter Zikmund : Zlatá doba českých měst, Praha 1991
Wirth O. : Le symbolisme hermétique dans ses rapports avec l'alchimie et la franc-maconnerie, Paris, 1970
Zachar Otakar : O alchymii a českých alchymistech, Kladno 1911