Entropie je stupeň či míra smíšení, neutříděnosti, nerozlišenosti, nepředvídatelnosti, náhodnosti vztahů mezi složkami nějakého shluku; opakem je negentropie - míra do jaké je soustava uspořádaná, utříděná a její vývoj předvídatelný. Ve fyzice souvisejí některé druhy uspořádání s množstvím volné energie.


Náhodnost. Posloupnost událostí je považována za náhodnou, neexistuje-li způsob, jak předpovědět následující událost z událostí předchozích a soustava se chová podle zákonů pravděpodobnosti. Uvědomme si, že události považované za nahodilé, spadají vždy do omezeného souboru. Výsledek hodu vyvážené mince je považován za nahodilý : pravděpodobnost, zda padne panna či orel, zůstává nezměněna. Jde však o nahodilost v rámci omezeného počtu případů : hlava či orel - jiné možnosti nepřipadají v úvahu.


Svátost. Vnější a viditelné znamení vnitřní a duchovní milosti.


Homologie. Formální podobnost mezi organismy A a B, kdy vztahy mezi určitými částmi druhu A odpovídají vztahům mezi obdobnými částmi druhu B. Formální podobnost tohoto typu je považována za doklad vývojové příbuznosti.


Prochronismus. Obecná skutečnost, že organismy svým tvarem svědčí o svém dosavadním růstu. Prochronismus se má k ontogenezi jako homologie k fylogenezi.


Stochastický. (z řeckého STOCHAZEIN - střílet z luku na terč; výsledkem je nahodilý rozptyl případů kolem žádoucího cíle). Posloupnost událostí je označována za stochastickou, snoubí-li se v nich nahodilá složka s výběrovým pochodem tak, že určité náhodné výsledky jsou zachovány.

Koevoluce

Tautologie je vyjádření téže věci stejnými nebo podobnými slovy.

Brownův pohyb je neuspořádaný pohyb molekul látky, vyvolaný tepelnou energií.

Paralaxa je úhel, který svírají směry vedené ze dvou různých míst prostoru k pozorovanému tělesu.