Vhled

Modrá Čára1

Na tomto místě budete, vážení čtenáři, nacházet různé informace, o časopise Vhled o jeho záměrech do budoucna, odpovědi na vybrané důležité dopisy, o kterých se budeme domnívat, že by je měl znát širší okruh čtenářů, nejen tazatel, který dal podnět k jejich vzniku. Pokud to jen bude trochu možné, rádi odpovíme na všechny dopisy, které nám čtenáři pošlou. Chtěli bychom také pro naše čtenáře a jejich okolí pořádat různé zajímavé akce (semináře, přednášky, projekce, apod.). Samozřejmostí by dobudoucna měla být i nabídka atraktivních multimediálních materiálů (třeba ve formě CD-ROM) a podobně. Paleta možností, kterou bude moci časopis Vhled nabídnout svým čtenářům je ale přímo úměrná velikosti čtenářské obce, která bude naše stránky navštěvovat. Záleží tedy nejenom na nás, ale především na vás, čtenářích, jak daleko se v tomto směru dostaneme.

Modrá Čára1Slovo šéfredaktora

Vážení čtenáři,

současná doba je skutečně velice zvláštní a to i pro ty, kteří si během svého života zvykli na lecos. Především dochází k  stále silnějšímu stlačování, jak by řekl Pierre Teilhard de Chardin, a k velice těsnému vzájemnému propojování, tak těsnému, že by to bylo i pro nedávno žijící generace našich předků jen těžko představitelné. Důsledkem toho však je, že jsou zcela běžně překračovány dříve dobře definované hranice mezi lidmi, mezi etniky i mezi různými obory lidské činnosti. Nedá se říci, že bychom se s touto situací vyrovnávali lehce. Zvrácené a opakované snahy o „etnickou čistotu“ v různých částech světa to dokazují zcela jasně. Není to tak dlouho, kdy se kvůli tomu válčilo na Balkáně, ale nemusíme chodit tak daleko. Holé lebky, které posílají to nebo ono tmavé etnikum opět do plynu a které běhají po náměstích mnoha českých měst, nám tuto skutečnost připomínají více než důrazně.
          My, kteří máme to štěstí, že žijeme přece jenom v klidnější části světa, vedeme zase různé soukromé studené války. Proti cizincům, v nichž až příliš často vidíme jen zdroj nemocí a zločinnosti, za čistotu vědeckého bádání, které, aby bylo dostatečně čisté, nesmí se zabývat tou či onou problematikou, anebo se jí musí zabývat jen z hlediska, které je v daných souvislostech vysloveně neplodné a podobných příkladů by se nešlo ještě mnoho.

Proč to všechno? Máme prostě strach. Každá hranice, která nás svazuje, má totiž jednu příjemnou vlastnost, současně nás chrání. Jakmile se dostanou do pohybu hranice, vnímáme to jako zdroj ohrožení našeho světa. To se týká zvláště našich představ o světě, představ o tom, jak je ve světě to či ono zařízeno. Máme totiž velký sklon naše představy o světě ztotožnit se světem jako takovým. Nezneužívejme vzájemně svého zcela pochopitelného strachu, vždyť každé poctivé lidské úsilí má svou hodnotu. v takové chvíli, jako je naše, pomůže jen vzájemná komunikace, protože to první, k čemu se obvykle přikloníme, je snaha uzavřít se vůči podnětům zvenčí, snaha (ovšem marná snaha) znovu konstituovat staré dobré hranice.

„O hranice pečuje Hermés tím, že respektuje a zdůrazňuje různost, ale nevztahuje se k nim jako k výrazu oddělení, nýbrž jako k prostředí komunikace, nerušící rozdíl, nýbrž pečující o slučitelnost (kompatabilitu),“ jak píše v jedné ze svých úvah profesor Zdeněk Neubauer.

A ještě jeden citát, tentokrát z článku docenta Ivana M. Havla: „Nejeden slavný objev vědy byl vyprovokován nepravděpodobným nebo nesprávně vysvětlovaným jevem a nejedna úspěšná hypotéza byla původně jen ad hoc vypuštěným tvrzením. A ještě něco. Vládnou-li vzrušeným debatám příliš lidské emoce, jsou příčiny vždy někde jinde, než ve věci, o které se debatuje.“

Náš časopis chce tedy být výzvou k toleranci a nevyhýbá se žádnému, třeba i sebe neobvyklejšímu tématu a žádné poctivé badatelské snaze. To, čemu se chceme vyhnout, je na jedné straně zaslepená intolerance, která až příliš často sama sebe vydává za normu snažení v nějaké oblasti a na druhé straně sboru blouznivců, kterých se v každém oboru lidského snažení najde vždy dost a dost, ale to už daleko lépe naznačil ve svém editorialu VZDĚLÁNÍ a VĚDĚNÍ profesor Zdeněk Neubauer.

Bude tedy nejlepší, jestliže vás nadále seznámím s určitými praktickými záměry a snahami, které jsou s vydáváním časopisu Vhled spojeny. Všechny texty, u kterých to bude nezbytné budou opatřeny rozsáhlými vysvětlivkami (to vyplývá z požadavku komunikativnosti jako samozřejmost) v podobě hypertextových odkazů, takže se zvídavý čtenář rozhodně nemusí obávat slov jako „metafyzika“, „ontologie“ a podobně. Je naší snahou zpřístupnit zde obsažené texty i těm, kteří nejsou školeni v oborech, v jejichž rámci zveřejňované studie vznikly, ať už prostřednictvím výše zmíněných, důkladně vypracovaných hypertextových odkazů, nebo v případě potřeby i přetlumočením textu, napsaného v nesrozumitelné odborné hantýrce, do češtiny.

Do budoucna bychom též chtěli využít při zveřejňování příspěvků všechny multimediální možnosti, které nám elektronická forma časopisu nabízí, pokud nám to ovšem naše finanční možnosti dovolí. A máme samozřejmě ještě mnoho a mnoho dalších plánů, o kterých vás budeme na této stránce ve vhodnou dobu informovat. Na závěr ještě důležitou poznámku: Pokud nám budete chtít cokoli napsat k zveřejňovaným příspěvkům, můžete tak učinit nejlépe prostřednictvím e-mailové adresy časopisu Vhled: vhled@centrum.cz, kde do předmětu napište téma Vašeho dopisu redakci (například: K článku Petra Vopěnky, a podobně). Pokud se to, co nám chcete sdělit týká čeholi jiného (například nabídky textů k zveřejnění, obecných připomínek a podobně), postup je podobný. Předměty e-mailových zpráv budou různé, adresa zůstává stejná. Adresa redakce je také uvedena pod záložkou „Kontakty“ na všech stranách, kde se tato záložka vyskytuje.

A ještě jedno: protože začínáme (i když je to opakovaný začátek), prosím laskavé čtenáře alespoň o mírnou shovívavost, pokud v časopise Vhled najdete cosi, co se vám bude jevit jako nedostatek. My sami jsme si vědomi řady nedostatků, ale slibuji vám na tomto místě, že se budeme velice snažit, aby všechny nedostatky byly co nejdříve odstraněny a aby se vám všem časopis stále více líbil, jak po stránce obsahové, tak po stránce výtvarné. Budeme vám neobyčejně vděčni, když nám v tom svými náměty, připomínkami, kritikami a příspěvky co nejvíce pomůžete.

  Přeji vám mnoho příjemně strávených
chvil při četbě časopisu Vhled

  Miroslav Žák
šéfredaktor
 Komentovaný obsah    Začátek článku    Titulní stránka