Vhled


Na tomto místě budete, vážení čtenáři, nacházet různé informace, o časopise Vhled o jeho záměrech do budoucna, odpovědi na vybrané důležité dopisy, o kterých se budeme domnívat, že by je měl znát širší okruh čtenářů, nejen tazatel, který dal podnět k jejich vzniku. Pokud to jen bude trochu možné, rádi odpovíme na všechny dopisy, které nám čtenáři pošlou. Chtěli bychom také pro naše čtenáře a jejich okolí pořádat různé zajímavé akce (semináře, přednášky, projekce, apod.). Samozřejmostí by do budoucna měla být i nabídka atraktivních multimediálních materiálů (třeba ve formě CD-ROM) a podobně. Paleta možností, kterou bude moci časopis Vhled nabídnout svým čtenářům, je ale přímo úměrná velikosti čtenářské obce, která bude naše stránky navštěvovat. Záleží tedy nejenom na nás, ale především na vás, čtenářích, jak daleko se v tomto směru dostaneme.Slovo šéfredaktora

Vážení čtenáři,

jsem skutečně rád, že časopis Vhled vzbudil větší zájem, než jsme na počátku očekávali, i přes to, že druhé číslo vychází teprve nyní a nikoli na konci jara (jak jsme původně chtěli). Od počátku jsme si byli vědomi toho, že se nám první rok nepodaří vydat více než čtyři čísla. Zato však nyní vycházejí v rychlém sledu dvě čísla, neboť kromě druhého čísla, datovaného na počátek září, vyjde začátkem října ještě číslo mimořádné, vydávané při příležitosti udělení prestižní ceny nadace Vize předsedovi redakční rady časopisu Vhled profesoru Zdeňkovi Neubauerovi. Událost je to skutečně významná. Vychází též oficiální publikace, ve která bude obsahovat některé důležité práce profesora Neubauera. Protože ale rozsah této publikace je značně omezen (a nemůže tomu být jinak), rozhodli jsme se tento nedostatek alespoň trochu zmenšit a vydáváme zvláštní číslo, věnované výhradně práci profesora Zdeňka Neubauera, kde se budete moci seznámit s některými jeho dalšími pracemi. Například :

Kolik se vejde andělů na špičku jehly ?
Corpus Hermeticum Scientiae
K subjektivitě bytí a k fenomenologii živé skutečnosti
Efraim Israel
Poušť a les aneb Dvojí pramen metafyziky
O Houbách(autobiologické zamyšlení)
Ioachim da Fiore - Zrození Novověku
Muže a ženu stvořil je
Úvahy nad zlomem tisíciletí
Tao biologie


Dále toto číslo přinese úplnou bibliografii prací profesora Zdeňka Neubauera a jak doufáme i další příspěvky. Současné číslo (tedy to, které jste právě otevřeli), není myslím třeba v tomto úvodu zvlášť komentovat. Snad jen upozornění, že zveřejňujeme druhou část významného díla Gregory Batesona "Mysl a příroda (nezbytná jednota)". A ještě jednu důležitou technickou poznamku : zvýrazněný (například ty, které jsou psány tučnou kurzívou), jsou dílem redakce (nikoli autorů), která tak chtěla upozornit na některé části textu. Čekáme s netrpělivostí na vaše ohlasy.


  Přeji vám mnoho příjemně strávených
chvil při četbě časopisu Vhled

  Miroslav Žák
šéfredaktor
 


Obsah    Začátek článku    Titulní stránka