SpiralovaGalaxie
Modrá Čára1

O nás       Obsah       Archiv       Partneři       Zajímavé weby       Kontakty

Číslo 5/listopad 2016

Stitched Panorama
  Stitched Panorama (Autor: Jan Miklín)


Proč právě časopis Vhled?

Proč právě časopis Vhled? Když byl zvolen tento název, nebylo to jen díky jeho zvukomalebnosti. Nedokázal bych to ale říci lépe, než vynikající český přírodovědec a filosof Zdeněk Neubauer (obnovitel Katedry filosofie a dějin přírodních věd na Přírodovědecké fakultě UK) ve své podnětné úvaze Vzhled a Vhled, která byla přednesena na semináři Intuice ve vědě a filozofii pořádaném na půdě Akademie věd.

Intuice (od in-tueor) znamená původně „hledím“, „nahlížím“, „dohlížím“. Svým tvarem však navozuje představu pohledu dovnitř, čili vhledu (angl. insight). Intuitivní poznání je svou povahou subjektivní a nemetodické. Nepopiratelná role intuice ve vědě proto působí rozpaky. Tradiční věda totiž ztotožnila reálný prostor s mechanickým prostorem objektivní reality: redukovala jsoucno na výskyt hmotných těles v klasickém geometrickém prostoru. Takový pohled na skutečnost však vylučuje niternost.

A kde schází nitro, není také vhledu. Navíc objektivní poznání záměrně vylučuje subjektivní složky. Intuice by v něm neměla mít místo. Intuice je proto pociťována jako něco doslova „nemístného“. Narušuje ideál systematického a objektivního poznání. A přesto věda vděčí za své úspěchy a průlomy, za svá nejskvělejší řešení především velkým, geniálním intuicím.

Náleží-li však intuice k vědeckému poznání, nutno vznést kantovskou otázku: jaká musí být povaha jsoucna, které k svému poznání vyžaduje intuici? Odpověď zní: jsoucnu musí náležet nitro, v němž spočívá povaha věcí. Nitrem rozumíme „vnitřní prostor“, prostor možností – možností proměn, projevů a působení, náležejících ke každé skutečné věci.

Objektivní přístup tradiční vědy se zaměřuje na jediný, vnější prostor, do něhož se měla vejít veškerá „objektivní realita“ – všechno, co je. Ve vědě byl tento vnější prostor dosud považován za všeobsahující a výlučný, říká profesor Neubauer.

Jestliže však věci mají své nitro, pak takovým ale není. Časopis Vhled by rád zveřejňoval právě články autorů, kteří se snaží pronikat k vnitřním souvislostem v těch oblastech, kterými se zabývají. Právě proto se jmenuje Vhled. A současně bychom rádi to vše předávali jazykem, který by byl přístupný čtenářům. Důležitých témat, kterým bychom se rádi věnovali a kterým se u nás nevěnuje dostatečná pozornost je celá řada, například „Tvar ve vědě“, „Kolektivní inteligence“, „Příčinnost a synchronicita“, „Celek a část“, „Chaos a řád“, „Vědomí a nevědomí“, „Duše a tělo“ (a řada dalších), a také bychom se chtěli pokusit představit kontext, ve kterém postupně vznikaly naše současné představy o světě.

Téměř nikdy se nedozvíme, že šlo o odpovědi na jisté dobové otázky, které si dnes již nikdo neklade, neboť by byly považovány za „nevědecké“. Tedy o řešení konkrétně formulovaných problémů, které nám „za dnešního stavu vědomostí“ a „na současném stupni poznání“ připadají jako pseudoproblémy. Jenže tento „stupeň poznání“ (tj. náš současný stupeň poznání) byl vytvořen jen díky tomu, že jsme si právě tímto a ne jiným způsobem odpověděli na ony výše zmíněné otázky, dnes již nepřípustné. A náš „stav vědomostí“, sestává právě z výsledků řešení oněch „nesmyslných“ problémů! To ale nesmí nikdo vědět, v obavě, že by celé vědecké snažení mohlo být zpochybněno. Porozumění těmto souvislostem (i když není jednoduché) patří k všeobecnému vzdělání, tedy k takovému, které je schopno nabídnout porozumění a vhled. Časopis chce poskytovat prostor výlučně seriózním autorům (nejrůznějšího věku) a dbát na otevřenost vůči všem možným názorovým přístupům.

Přeji vám mnoho příjemně strávených
chvil při četbě časopisu Vhled


Miroslav Žák
šéfredaktor


Modrá Čára1

Pozoruhodné knihy                                                                                   Zajímavé vzdělávání           Příspěvek pro časopis

Příležitostné rozpravy s matematikou                                                  Nabídka vdělávání                      Příspěvek

Boschův triptych v zrcadle Písma (Zdeněk Neubauer)                                                                                

Nežít jen pro sebe (Jan Sokol)